Skólareglur

Skólareglur Reykjahlíðarskóla eru settar í samræmi við lög og reglugerð um aga í grunnskólum. Skólareglur eru endurskoðaðar reglulega.

Umsjónarkennarar skulu kynna nemendum sínum og forráðamönnum skólareglurnar og viðurlög við þeim.

Í lögunum segir: “Nemendum ber að hlíta fyrirmælum kennara og starfsfólks í öllu því er skólann varðar, fara eftir skólareglum og fylgja almennum umgengnisvenjum í samskiptum við starfsfólk og skólasystkin. Ef hegðun nemanda reynist verulega áfátt, ber kennara hans að leita orsaka þess og reyna að ráða á því bót, m.a. með viðtölum við nemandann sjálfan og forráðamenn hans.“

Í reglugerð um skólareglur í grunnskólum segir m.a.: ,,Hver grunnskóli skal setja sér skólareglur sem skylt er að fara eftir. Skólastjóri, kennarar og aðrir starfsmenn, nemendur og forráðamenn þeirra skulu í sameiningu kosta kapps um að starfsandi og skólabragur í skólanum sé sem bestur og eiga skólareglur að stuðla að því. Forsendur góðs starfsanda eru vellíðan, gagnkvæmt traust, virðing og samábyrgð allra í skólasamfélaginu.“

Skólareglur

Til að öllum geti liðið vel í skólanum þurfum við að fylgja skólareglum Reykjahlíðarskóla.

Almenn umgengni

– Við temjum okkur góða hegðun.

– Við förum eftir fyrirmælum.

– Við göngum vel um skólann og skólalóðina.

– Við göngum frá eftir okkur.

– Við geymum útifatnað í fatahengi.

– Við sleppum að vera með húfur/hettur í matsal.

– Við erum í snyrtilegum og hreinum fötum.

– Upplýsingaöflun, mynd og hljóðupptökur fara eingöngu fram með leyfi starfsfólks.

– Við óskum eftir samþykki foreldra fyrir myndbirtingu.

 

Námið

– Við berum ábyrgð á eigin námi.

– Við mætum stundvíslega í kennslustundir.

– Við sinnum náminu með jákvæðum huga og nýtum tímann vel til náms.

– Við virðum vinnufrið í kennslustundum.

– Við sinnum heimanámi, skilum tímanlega – virðum skilafrest.

 

Samskipti

– Við erum góðar fyrirmyndir.

– Við komum fram við aðra eins og við viljum að aðrir komi fram við okkur.

– Við sýnum virðingu, kurteisi og tillitssemi – og tilkynnum einelti.

– Við notum inniröddina alls staðar í skólanum.

Hollusta og heilbrigði

– Við komum vel hvíld í skólann.

– Við sleppum sælgæti, gosdrykkjum og tyggjói nema í félagsstörfum unglingadeildar.

– Við sleppum alltaf orkudrykkjum.

– Við drögum úr matarsóun með því að skammta okkur hóflega.

– Við erum umhverfisvæn og flokkum samviskusamlega.

Ábyrgð

– Við berum ábyrgð á eigin framkomu og hegðun.

– Hver og einn ber ábyrgð á persónulegum verðmætum sem hann kemur með í skólann.

– Við förum vel með eigur skólans og annarra.

– Við fáum leyfi ef við þurfum að yfirgefa skólalóðina.

 

Réttindi og skyldur

– Við fylgjum skólareglum.

– Við förum eftir fyrirmælum kennara og starfsfólks í öllu sem skólann varðar.

– Við bætum tjón sem við höfum valdið á eigum skólans.

– Við neytum ekki vímuefna.

 

Reglur um notkun snjallsíma

– Við slökkvum á símunum okkar og geymum þá alltaf í skólatöskunni nema kennari leyfi notkun þeirra.

– Sömu reglur gilda um símaúr.

Skólalóð

– Við sleppum að nota reiðhjól, hlaupahjól, hjólabretti, skauta og vélknúin ökutæki á skólalóðinni á starfstíma skóla.

Viðurlög

 1. Kennari leitar orsaka vandans með viðtali við nemandann, hvetur hann til að bæta sig og gefur honum tækifæri til að tjá skoðanir sínar í málum sem hann varða og skal tekið réttmætt tillit til þeirra.
 2. Kennari hefur samskipti við forráðamenn og hvetur þá til að aðstoða nemandann.
 3. Kennari leitar aðstoðar skólastjórnenda og sérfróðra ráðgjafa skólans. Kennari upplýsir foreldra um stöðuna.
 4. Skólastjórnandi heldur fund með foreldrum og nemanda þar sem hvatt er til umbóta og orsaka vandans leitað með viðtölum við nemandann og foreldra hans.
 5. Skólastjórnandi leggur málið fyrir nemendaverndarráð ef málið er þess eðlis. Ávallt skal upplýsa foreldra ef um mál barna þeirra er fjallað í nemendaverndarráði.

Sérstaklega skal skoða:

  1. þroska nemandans, náms- og kennsluhætti, skólabrag, samsetningu námshópa
  2. aðstæður í nemenda- og félagahópnum (umsjónarkennari, félagsmiðstöð, námsráðgjafi, skólahjúkrunarfræðingur)
  3. samskipti kennara og nemenda og samskipti heimila og skóla.
 1. Ef málið leysist ekki er óskað eftir aðstoð Skólaþjónustu Norðurþings, eða málið tilkynnt til barnaverndar eftir atvikum. Teymi er stofnað um málefni nemandans ef á þarf að halda. Fulltrúi skólans leiðir teymið.
 2. Teymi vinnur í málinu, eftir atvikum, með aðkomu skólaþjónustu og Keldunni. Fulltrúi skólans leiðir teymið nema annað sé ákveðið.

Möguleg inngrip, þegar almenn úrræði skólans hafa ekki dugað, er að:

 • taka nemanda úr kennslustund og láta hann fást við önnur viðfangsefni það sem eftir lifir skóladags undir eftirliti starfólks skólans
 • vísa nemanda úr kennslustund í ákveðinni námsgrein í annað úrræði innan skólans undir eftirliti starfólks skólans
 • óska eftir að foreldrar sæki viðkomandi nemanda
 • vísa nemanda um stundarsakir úr skóla að hámarki eina kennsluviku á meðan leitað er lausnar. Foreldrar geta komið fram athugasemdum og andmælum skv. 13.gr. stjórnsýslulaga nr. 93/1993
 • vísa nemanda ótímabundið úr skóla ef nemandi veldur öðrum skaða eða eignatjóni Leita skal allra leiða áður en þessi leið er farin. Skólastjóri tilkynnir skólanefnd ákvörðunina sem tryggir nemanda annað skólaúrræði innan þriggja vikna.