Innra mat á árangri og gæðum skólans

Mat á skólastarfi

Innra mat
Grunnskólalög kveða á um að hver grunnskóli meti með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs með virkri þátttöku starfsmanna, nemenda og foreldra eftir því sem við á. Grundvallaratriði í innra mati er að það stuðli að umbótum sem bæta skólastarfið og efli skólaþróun. Rannsóknir hafa leitt í ljós að innra mat er lykilatriði í umbótastarfi skóla.

Innra mat Reykjahlíðarskóla er fagleg ígrundun og greining á gögnum um starfið í Reykjahlíðarskóla þar sem mat er lagt á hversu vel tekst að ná þeim gæðum og þeim árangri sem stefnt er að út frá fyrirfram ákveðnum viðmiðum. Skólar hafa val um aðferðir við mat á innra starfi skólans. Í Reykjahlíðarskóla er unnið eftir ákveðnum römmum um sjálfsmat sem byggja á gæðaviðmiðum Mennta- og menningarmálastofnunar og sett eru fram í bæklingnum Viðmið um gæði í skólastarfi fyrir ytra mat á grunnskólum (útg. 2018).

Innra mat Reykjahlíðarskóla er í sífelldri þróun og samofið skólastarfinu út frá áhersluþáttum sem Aðalnámsskrá grunnskóla, skólastefna Skútustaðahrepps og skólanámskrá Reykjahlíðarskóla kveða á um.

Skólastjóri Reykjahlíðarskóla er ábyrgur fyrir að innra mat sé viðhaft í skólanum. Innra mati er stjórnað af matsteymi sem er teymi úr starfsmannahópi skólans ásamt skólaráði en allir starfsmenn, foreldrar og nemendur eiga þátt í innra matinu. Starfsfólk, nemendur og foreldrar hafa sitt að segja um matið í gegnum starfsmannafundi, kennarafundi, nemendafundi og skólaráð. Leitað er til allra hópa þegar gagna er aflað og leitast er við að afla gagna með fjölbreyttum aðferðum s.s. vettvangsathugunum, rýnihópum, námsmati og líðan- og viðhorfskönnunum þar sem leitað er eftir skoðunum og reynslu nemenda, foreldra og starfsfólks á ákveðnum þáttum.

Langtímaáætlun innra mats er gerð til fimm ára þar sem tilteknir eru matsþættir fyrir hvert skólaár. Á hverju hausti er lögð fram í starfsáætlun nákvæm áætlun um innra mat skólaársins. Skýrsla um innra mat og umbótaáætlun eru unnar í kjölfar innra mats í lok hvers skólaárs og birtar á heimasíðu skólans. Í umbótaáætlun eru tilgreindar aðgerðir fyrir hvern umbótaþátt og markmið umbótanna. Tímasetning umbótanna er ákveðin og hver er ábyrgur fyrir framkvæmdinni. Starfsþróun kennara er hluti af umbótum og þess gætt að samræmi sé milli umbótaáætlunar og starfsþróunaráætlunar.